Tornooireglement

Algemene bepalingen

1. Alle deelnemers aan de Keizer Karel Cup moeten zich houden aan de reglementen van Voetbal Vlaanderen. Het tornooi verloopt volledig volgens hun spelregels, dit met de volgende aanpassingen en/of aanvullingen.

2. Alle minivoetbalploegen aangesloten bij Voetbal Vlaanderen genieten van een gratis bondsverzekering. De andere ploegen worden door de organisatoren van de Keizer Karel Cup gratis verzekerd.

3. De Keizer Karel Cup bestaat uit verschillende afzonderlijke competities: jeugd U11-U13-U15-U17-U20, dames, heren en open recreatief. De ploegen worden ingedeeld aan de hand van de gegevens op het inschrijvingsformulier. Eventuele wijzigingen kunnen worden doorgevoerd en zullen door de organisatoren van de Keizer Karel Cup aan de betrokken ploegen meegedeeld worden.

4. De Keizer Karel Cup wordt gespeeld met 5 tegen 5 spe(e)l(st)ers.

5. De organisatoren van de Keizer Karel Cup zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen van spe(e)l(st)ers, scheidsrechters of toeschouwers tijdens de Keizer Karel Cup.

6. Bij kwetsuren biedt u zich best onmiddellijk na het einde van de wedstrijd aan bij de EHBO-stand. Daar kunt u, desgewenst, de nodige verzekeringspapieren bekomen. Deze papieren zijn ook steeds beschikbaar op het secretariaat.

7. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan de voorwaarde van in goede gezondheid te zijn.

8. De organisatoren van de Keizer Karel Cup kunnen op elk moment overgaan tot reglementswijzigingen.

9. Bij de Keizer Karel Cup tolereren we geen enkele vorm van discriminatie en we handhaven maatregelen om dit te voorkomen. Schendingen hiervan kunnen leiden tot bestraffing of zelfs uitsluiting van zowel individuele spelers als een team. 

 

Inschrijvingen

1. Iedere ploeg gaat bij inschrijving automatisch akkoord met de algemene voorwaarden, het charter en het reglement dat gelinkt is aan KKC.

2. Er dient voor aanvang van het tornooi een inschrijvingsgeld en een waarborg betaald te worden. Het bedrag van het inschrijvingsgeld is afhankelijk van de gekozen categorie.

3. De waarborg wordt na afloop van het tornooi terug overgemaakt aan elke ploeg indien aan alle voorwaarden van het charter en het reglement werd voldaan. Dit houdt ook in dat de ploeg alle wedstrijden op een correcte manier dienen af te werken.

4. Indien een ploeg niet alle wedstrijden op een correcte manier afwerkt dienen ze hiervoor een grondige reden te hebben. Dit dient men direct na afloop van hun vorige wedstrijd mee te delen aan de sportieve leiding op het secretariaat.

5. Elke ploeg mag maximaal 15 spe(e)l(st)ers inschrijven voor het tornooi. De spelerslijst moet, via de website, uiterlijk 1 week voor aanvang van het tornooi ingevuld zijn. Na de eerste wedstrijd kunnen geen spelers meer toegevoegd worden. Ploegen die hun spelerslijst niet tijdig ingevuld hebben, verliezen 50% van hun waarborg.

6. Elke verantwoordelijke moet, voor de eerste wedstrijd, de officiële, afgestempelde spelerslijst afhalen bij het secretariaat. Dit zal de spelerslijst zijn die door de ploeg zelf, via de website is ingevuld.

7. De spe(e)l(st)ers mogen slechts op 1 spelerslijst per reeks vermeld staan.

8. Ploegen die spe(e)l(st)ers laten deelnemen die niet voorkomen op de lijst, verliezen met forfaitcijfers (5-0).

9. De deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving de juiste leeftijd te hebben voor de gekozen categorie. Hiervoor is hij ook zelf verantwoordelijk of heeft hij de toestemming van zijn wettelijke voogd om zich in te schrijven voor het evenement. De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en de algemene voorwaarden zijn aanvaard.

10. De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s. Tenzij grondig geargumenteerd.

11. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal de organisator voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden.

12. Deelname kan enkel met een geldige inschrijving en indien aan de leeftijdsvereisten is voldaan.

13. De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

14. De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene betalingssysteem. De organisator meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper.

15. De organisatie kan ten allen tijde een ploeg herindelen in een andere categorie indien daar voldoende aanleiding voor is. De desbetreffende ploeg zal hierover bericht worden.

16. De open recreatieve reeks is een reeks waar zowel mannen, vrouwen als gemengde teams aan mogen deelnemen. De voorwaarden om hierin te mogen starten zijn de volgende;

  1. Elke deelnemer van het team is minstens 18 jaar oud (geboren in het jaar 2006 of vroeger)
  2. Er mogen geen competitieve spelers deelnemen in deze reeks. Hieronder verstaan we spelers uit een minivoetbalclub uit de nationale reeksen. Of spelers die de laatste twee jaar nog bij een dergelijke club gespeeld hebben.

17. De reeksen bij de dames en bij de heren (in het verleden gekend als competitief en recreatief) starten samengevoegd aan het tornooi. In deze reeksen wordt er gewerkt met meerdere groepsfases. Na de eerste groepsfase wordt er een herindeling gemaakt, zodat er in een nieuwe groepsfase gespeeld kan worden tegen ploegen van een gelijkaardig niveau. Deze herindeling is dus als het ware een competitieve reeks en een recreatieve reeks. Er zijn prijzen gekoppeld aan de winnaars van beide reeksen.

 

Spelreglement

1. AIs twee ploegen aantreden met een zelfde kleur van uitrusting, moet de thuisploeg veranderen van kledij.

2. De wedstrijden worden gespeeld op kunstgrasvelden. Enkel volgend schoenen worden toegelaten op deze velden: zaalvoetbalschoenen en turfschoenen. Voetbalschoenen met haaievinnen (Traxion) worden enkel in de multistuds versie aanvaard. Aluminiumstuds zijn niet toegelaten op de kunstgrasvelden. De mogelijkheid bestaat dat er nog op grasvelden gespeeld zal worden, afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen.

3. Alle wedstrijden duren 2 x 12 minuten, behalve de finale in de reeks van de competitieploegen. Na een wedstrijd wordt onmiddellijk begonnen met een volgende.

4. De finale in de reeks van de competitieploegen duurt 4 x 13 minuten.

5. Tijdens alle wedstrijden wordt na 3 corners een schepcorner toegekend. Behalve in de finale in de reeks van de competitieploegen, waar slechts na 4 corners een schepcorner toegekend wordt.

6. Tijdens alle wedstrijden mag men doorlopend en onbeperkt vervangen in de wisselzone, balbezit is hierbij niet vereist.

7. Voor de aanvang van elke wedstrijd moeten de verantwoordelijken van de beide ploegen de officiële spelerslijst samen met de identiteitskaarten van de deelnemende spe(e)l(st)ers aan de tegenpartij overhandigen. De tegenpartij moet de spelerslijst controleren aan de hand van de identiteitskaarten. Dit om na te gaan of geschorste spelers al dan niet meedoen en tevens na te gaan of de tegenstander de verplichte officiële spelerslijst bij zich heeft.

Men kan enkel vóór het startsignaal van de wedstrijd hierover een bezwaar maken, na het fluitsignaal worden alle bezwaren hieromtrent afgewezen. Bij enige twijfel van een inbreuk spreek je de scheidsrechter hierover aan. De sfeerbeheerders zullen in dit geval het sportief secretariaat verwittigen om de onregelmatigheid te controleren. Het secretariaat zal hier een finaal besluit over formuleren. De bewijskracht ligt hier bij de ploeg die het bezwaar maakt.

8. Per wedstrijd krijgt de scheidsrechter een wedstrijdkaartje waarop de gegevens van de respectievelijke wedstrijd vermeld staan. Hierop vermeldt de scheidsrechter de eindstand en de namen van de spelers die een gele of een rode kaart kregen. Aan de hand van dit kaartje worden de resultaten verwerkt op het secretariaat. Om eventuele foutieve einduitslagen tegen te gaan, moeten beide ploegverantwoordelijken dit kaartje ondertekenen direct na het eindsignaal van elke wedstrijd. Als een ploeg, om welke reden dan ook, niet tekent of niet wenst te tekenen, moet er een klacht volgen aan het secretariaat. Dit kan uiterlijk tot 15 minuten na de wedstrijd. Als er geen klacht wordt ingediend binnen de reguliere tijd, wordt automatisch de stand van het kaartje als de juiste aangenomen. De winnaar heeft er zeker alle baat bij het kaartje te tekenen. Eénmaal het kaartje ondertekend, is geen klacht meer in te dienen, noch bij de scheidsrechter, noch bij het secretariaat.

9. Als een spe(e)l(st)er tijdens een wedstrijd een gele of rode kaart krijgt, moet hij/zij aan de scheidsrechter zijn/haar naam mededelen. Als een spe(e)l(st)er zijn/haar naam niet wil zeggen of een andere naam zegt, verliest de ploeg de wedstrijd met forfaitcijfers (5-0). De betrokken spe(e)l(st)er wordt voor de rest van het tornooi uitgesloten.

10. Alle scheidsrechters zijn erkend door Voetbal Vlaanderen. De organisatoren van de Keizer Karel Cup duiden de scheidsrechter(s) aan per wedstrijd. De beslissingen van de scheidsrechters zijn onaanvechtbaar. Het is de ploegen verboden een scheidsrechter te weigeren, om welke reden dan ook.

11. Een gele kaart betekent onmiddellijke vervanging. Deze spe(e)l(st)er moet onmiddellijk het terrein verlaten en mag niet meer op het veld komen tot het einde van deze wedstrijd. Deze spe(e)l(st)er mag echter wel worden vervangen door een andere spe(e)l(st)er. Het einde van de wedstrijd betekent tevens het einde van de schorsing. Vanaf de volgende wedstrijd mag deze spe(e)l(st)er opnieuw aantreden.

12. Een rechtstreekse rode kaart betekent onmiddellijke uitsluiting. Deze spe(e)l(st)er mag niet vervangen worden in de wedstrijd waarin hij/zij de rode kaart ontving. Hij/zij wordt ook uitgesloten voor de verdere duur van het tornooi. De verantwoordelijke van de ploeg moet zich onmiddellijk na de wedstrijd, waarin één van zijn/haar spe(e)l(st)ers de rode kaart kreeg, met de officiële spelerslijst naar het secretariaat begeven. De scheidsrechter zal de correcte spelersnaam melden en deze spe(e)l(st)er zal geschrapt worden van de spelerslijst.

13. Indien een spe(e)l(st)er een scheidsrechter fysiek aanraakt zal de hele ploeg uitgesloten worden voor de verdere duur van het tornooi.

14. De winnaar van de reeks wint de Keizer Karel beker. Deze trofee blijft, ten allen tijde, eigendom van de organisatoren. De verantwoordelijken van de winnende ploeg verbinden zich ertoe deze trofee terug te bezorgen aan het secretariaat van de Keizer Karel Cup.

15. De ploegen die geen nummers dragen op hun shirt worden verplicht hun nummers op hun voorarmen te plaatsen en deze te noteren op hun spelerslijst. Deze lijst moet worden goedgekeurd door de tegenpartij vóór aanvang van de wedstrijd na het eerste fluitsignaal worden alle bezwaren hieromtrent afgewezen. Bij een onregelmatigheid hieromtrent kan men de scheidsrechter hierop aanspreken. De sfeerbeheerders zullen in dit geval het sportief secretariaat verwittigen om de onregelmatigheid te controleren. Zij zullen hier een finaal besluit over formuleren. De bewijskracht ligt hier bij de ploeg die het bezwaar maakt.

Men kan enkel vóór het startsignaal van de wedstrijd hierover een bezwaar maken, na het fluitsignaal worden alle bezwaren hieromtrent afgewezen. Bij enige twijfel van een inbreuk spreek je de scheidsrechter hierover aan. De sfeerbeheerders zullen in dit geval het sportief secretariaat verwittigen om de onregelmatigheid te controleren. Het secretariaat zal hier een finaal besluit over formuleren. De bewijskracht ligt hier bij de ploeg die het bezwaar maakt.

16. Als de organisatie een ploeg op fraude betrapt, zal de gehele ploeg per direct uitgesloten worden voor het verdere verloop van het tornooi.

 

Rangschikking

1. Bij gelijkheid van punten na de schiftingswedstrijden (zie afzonderlijke wedstrijdtabellen) wordt in volgorde rekening gehouden met de volgende normen om verder verschil te verkrijgen:
1. Meest gewonnen wedstrijden
2. Meest gescoorde doelpunten
3. Minst aantal tegendoelpunten
4. Onderling duel
5. Bij nog gelijke stand: loting

2. Bij gelijke stand in de schiftingswedstrijden (= de wedstrijden na de poulewedstrijden) wordt overgegaan tot het nemen van schepcorners (de bezoekende ploeg kiest wie start) om een winnaar aan te duiden. De eerste ploeg die een schepcorner mist (terwijl de tegenstander wel had gescoord) verliest de wedstrijd. Het systeem dat hierbij dient gebruikt te worden, is als volgt. Beide ploegen verdelen zich in koppels. Koppel 1 (A schept, B kopt) van beide ploegen geven een schepcorner. Als een ploeg scoort terwijl de andere niet heeft gescoord, is de winnaar nu al gekend. Scoren of missen ze echter allebei, dan moeten de spelers van koppel 1 van plaats verwisselen (B schept, A kopt). Het koppel dient dus hetzelfde te zijn van daarnet. Als de ene ploeg scoort en de andere niet, is de winnaar opnieuw gekend. Bij gelijke stand komt een volledig nieuw koppel en hetzelfde systeem van hierboven geldt. Zo gaan we door tot een winnaar gekend is of tot alle spelers hebben geschept en gekopt.

Als er nog geen winnaar gekend is, herbeginnen met koppel 1. Als een ploeg met een oneven aantal spelers is dan vormt de laatste een nieuw koppel met iemand van het eerste koppel en worden aldus volledig nieuwe koppels gevormd. Met andere woorden, als de stand constant gelijk blijft, dient elke speler aan bod te zijn geweest.

3. Bij gelijke stand in de finale van de competitieploegen worden verlengingen gespeeld van 2 x 5 minuten. De bezoekende ploeg geeft de aftrap van de 1ste verlenging en de schepcorners worden op 0 gezet. AIs er niet gescoord werd na 2 x 5 minuten, wordt de einduitslag bepaald door het nemen van schepcorners (volgens het systeem Beker van België).

Voor het volledige bondsreglement voor minivoetbal, waarvan de regels van toepassing zijn op het tornooi, verwijzen we graag naar de website van Voetbal Vlaanderen: https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/bondsreglement