Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van SPORTIZON NV, met maatschappelijke zetel te Radiatorenstraat 23, 1800 Vilvoorde, BTW BE 0473.072.958, hierna SPORTIZON.

Voor al uw vragen is SPORTIZON uw aanspreekpunt. SPORTIZON is te bereiken via het volgende e-mail adres: info@sportizon.be

Artikel 1. Inschrijving
De deelnemer moet op het moment van inschrijving min. 18 jaar zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd hebben om zich in te schrijven voor het evenement.
De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Artikel 2. Herroepingsrecht
De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.
In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.

Artikel 3. Afgelasting van het evenement – overmacht – aansprakelijkheid
Algemeen

SPORTIZON is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van SPORTIZON is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld.
Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van SPORTIZON om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.
Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.

COVID-19

COVID-19 is een uiterst besmettelijke ziekte die kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de deelnemer, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19. De organisator is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19.
Ingeval de organisator het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen (“overmacht”), zal de inschrijving automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.
Afgelasting
Bij afgelasting van het evenement door SPORTIZON, buiten de gevallen van overmacht, zullen de tickets omgeruild worden tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement of een ander evenement van SPORTIZON. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met het evenement, zoals service- en administratiekosten en eventuele extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel,…), zullen niet worden terugbetaald.

Artikel 4. Deelname
Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving en indien aan de vereisten is voldaan.
De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisator, medische teams en politie te volgen.
De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.

Artikel 5. Prijzen en betaling
De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.
SPORTIZON meent alle mogelijke en relevante voorzorgen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. SPORTIZON kan niet aansprakelijk gehouden worden voor diefstal.
SPORTIZON kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld of eventuele extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel, EK tickets …)

Artikel 6. Toegangsbewijzen
Eventueel verlies of diefstal van toegangsbewijzen kan niet tegen haar worden ingeroepen.
Koop uw toegangsbewijzen niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw toegangsbewijzen enkel bij het erkende online platform.
Deelnemers die hun toegangsbewijzen willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit online doen.
Toegangsbewijzen mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator.
Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de site zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013)
Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het toegangsbewijs. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
Namaak van het toegangsbewijs wordt gerechtelijk vervolgd.

Artikel 7. Aanbevelingen gezond & veilig sporten en COVID-19
Deelnemen vereist een goede gezondheid en een goede conditionele voorbereiding. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisator beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
De organisator heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement. De deelnemer verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels, strikt te zullen opvolgen.
De deelnemer wordt aanbevolen om niet aan het evenement deel te nemen ingeval van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.
Risicogroepen worden afgeraden om deel te nemen aan het evenement.

Artikel 8. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor SPORTIZON. SPORTIZON en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden. De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.
Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van SPORTIZON en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan SPORTIZON om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.
De deelnemer verleent toestemming aan SPORTIZON zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.

Artikel 9. Veiligheidsmaatregelen
De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.
Het is niet toegestaan om professionele foto-, film-, opnameapparatuur, dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen op het festivalterrein, de site van het tornooi of de camping.
Verder zijn verboden: huisdieren, open vuren, barbecues, gasinstallaties, glas, kaarsen, tapinstallaties, generatoren, muziekinstallaties, scherpe voorwerpen, wapens en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.
Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de organisatie.
Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.
Betreding van het terrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.